Siège social: 5, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg R.C.S. Luxembourg F 3672 - No. Agrément: EF/ISF/006 Association reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 16 janvier 2017
psje

psje

Wëllkomm am Pensionnat Saint Joseph zu Ettelbréck

Eist Pensionnat ass en Internat fir Jongen vu 7e bis 13e. Eist Pensionnat ass och en Internat fir Meedercher vun 9e bis 13e. Fir Jongen AN Meedercher vun 7e bis 9e besteet d’Méiglechkeet vum Semi-Internat.

francais